موقعیت بزرگ کلیبر روی نقشه
شهرستان کلیبر،جنب میدان شهرداری