موقعیت سینا روی نقشه
قزوین، خیابان شهید انصاری، خیابان تبریز