موقعیت سرای ملک روی نقشه
کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی